Những chiêu lừa đảo trên mạng mới

Go down

Những chiêu lừa đảo trên mạng mới

Bài gửi by designer pro on Thu May 05, 2011 7:01 pm

Hiện nay, qua mail chúng ta có thể nhận được rất nhiều thư ko roc nguồn gốc, địa chỉ. Thư thường được gửi từ nước ngoài cho bạn biết rằng bạn đã trúng thưởng sổ số, hoặc có một quỹ bị bỏ rơi của người đã chết hoặc chọn bạn làm đối tác tin cậy...và họ hứa sẽ chuyển khoản cho bạn hàng triệu đô và sau khi nhận được bạnu sẽ chuyển lại cho họ 40% số tiền đó. Các giao dịch được tiến hành từ từ qua thư trao đổi giữa bạn và "người ấy", bạn ko biết là ai nhưng có thư, địa chỉ, số tài khoản ở nước ngoài hay họ đại diện cho một tổ chức nào đó. Họ đề nghị bạn cho họ số tài khoản, địa chỉ để họ chuyển tiền cho bạn.
Đây là một hình thức lừa đảo, đến gần cuối cùng trước khi chuyển tiền cho bạn họ yêu cầu bạn phải trả các khoản chuyển phát nhanh do công ty chuyển phát bên đó chuyển các tài liệu hay séc cho bạn. Và nếu bạn làm theo gửi tiền của mình để nhận được một số tiền lớn...thì tức là bạn đã bị lừa, số tài khoản của cty chuyển phát nhanh chính là số TK của ngững kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, tinh vi bằng nhiều hình thức.
Sau đây là một ví dụ để các bạn tham khảo và làm quen với dạng lừa đảo này. Đây là bài viết của tôi đầu tiên trên mạng để cảnh báo những người ham tiền từ trên trời rơi xuống mà ko do sức lực của mình làm nên, sau đây là một ví dụ:

Dear Sir,

Thank you for your kind and urgent response.

I am so sorry if I had delayed a little but that was due to my working engagement.

In view of our proceeding towards realizing this transaction, I know you will be surprised on how I got your contact. But do not worry as I was caught by the impressive information I received about your person in the foreign directory search I conducted in my quest for a reliable and trusted foreign partner who will help me champion this business opportunity. I choose you because it became obligatory that I must champion this business opportunity with a foreigner considering the bank policy here that the deceased a foreigner and only a foreigner can stand for him according to the bank procedure.

I want you to know that the important thing now is the account details where to make the transfer into after I have helped you secured an approvals.

This is about a deceased deposit in our bank. I work with the BANK OF AFRICA in Burkina Faso West Africa. There I discovered an abandoned fund in sum of us$42.5Million dollars in a dormant account that belong to one of our foreign customer from Australia by name Mr. Christian Eich, he died in 2003 July 31 in air crash. He is a foreign contractor here in Burkina Faso handling road constructions and electrical installations and also a gold and diamond miner so the inheritance is free from any drug issue.

Since then our bank have done every thing possible to locate any of his relatives to no avail, our bank according to the bank policy are planning to convert his deposit to the bank treasury as unclaimed bills. So why I contacted you now is for you to provide a receiving bank account which we shall present to our bank the bank of Africa portraying you as the bona fide next of kin to the deceased customer so that his balance will be transferred into your foreign designated bank account seating as the bona fide next of kin to the deceased. I occupy the position of the bill and exchange office, so I shall assist you once your application arrives our bank in other to influence an approval in your favor that will enable our bank release and transfer the required amount into your bank account.

All perfect arrangements’ for a smooth transfer of this money to your account have been concluded. So is either you urgently open a new bank account or provide your old bank account details such as your bank name, your bank account number, your bank address, your account name so that i can file in an application for claim to our bank on your behalf. This transaction is free from money laundering or trafficking. So be free to work with me as every thing will be fine if you follow my instructions. I would have appreciated if you can come down now for us to meet and see, but since is this way, we can conclude while you are there before I come over to see you and take my share for further investments with you. In lieu with unavoidable banking laws, we are bound to observe and follow the bank normal payment procedure to avoid breach of law and policy in the pursuit of this large inheritance in strict line with the West African Monetary Control policy, but do not worry as the both of us will see to it.


Please hurry up and make sure this is secret since I do not want any person to know that I am involved as an insider with the paying bank. By God grace from now till 7 days the fund will be transferred to your account then I shall come over for sharing 40% for you, 10% to rebus our incurred expenses the remaining 50% for me which shall be invested in a lucrative business venture in your favor. Call me immediately you send me the information’s so that I can commence immediate action aiming at realizing the fund to your account. My phone number here is + 226 78 86 66 99. In other to be more recognized, send me your ID and call me for further directives and immediate action over the claim.

Any questions feel free to ask. Please keep strictly confidential for security purpose. You must inform me all your bank details so that I can file in an application for claim for you. Open a new empty bank account or use your old account since delay is dangerous to avoid our bank calling the inheritance back to the treasury since it is in a dormant state now.


Regards


Mr. Robert Cole

Bill & Exchange manager

Bank of Africa Burkina Faso.

West Africa


Bản dịch tiếng Việt là:

Dear Sir,

Cảm ơn bạn đã loại của bạn và phản ứng khẩn cấp.

I am so xin lỗi nếu tôi đã có chậm trễ một chút nhưng đó là do tham gia làm việc của tôi.

Theo quan điểm của tố tụng của chúng tôi hướng tới việc thực hiện giao dịch này, tôi biết bạn sẽ ngạc nhiên về cách tôi nhận liên hệ của bạn. Nhưng đừng lo lắng khi tôi bị bắt bởi những thông tin tôi đã nhận được ấn tượng về người bạn trong thư mục tìm kiếm của nước ngoài tôi tiến hành quest của tôi cho một tin cậy và đáng tin cậy đối tác nước ngoài sẽ giúp tôi vô địch cơ hội kinh doanh. Tôi chọn bạn vì nó đã trở thành bắt buộc là tôi phải vô địch cơ hội kinh doanh với một người nước ngoài xem xét các chính sách ngân hàng ở đây rằng nước ngoài đã chết và chỉ có một người nước ngoài có thể đứng cho anh ta theo các thủ tục ngân hàng.

Tôi muốn bạn biết rằng điều quan trọng là các chi tiết tài khoản đó để làm cho việc chuyển giao vào sau khi tôi đã giúp bạn bảo đảm an chấp thuận.

Điều này là về một khoản tiền gửi tại ngân hàng của chúng tôi đã chết. Tôi làm việc với Bank of Africa ở Burkina Faso Tây Phi. Hiện tôi đã phát hiện ra một quỹ bị bỏ rơi trong tổng của chúng tôi đô la $ 42.5Million trong một tài khoản không hoạt động đó thuộc về một trong những khách hàng nước ngoài của chúng tôi từ Úc theo tên ông Christian Eich, ông qua đời vào năm 2003 Ngày 31 tháng 7 trong vụ tai nạn máy bay. Ông là một nhà thầu nước ngoài ở đây ở Burkina Faso xử lý các công trình đường bộ và cài đặt điện và cũng là một thợ mỏ vàng và kim cương để thừa kế là miễn phí từ bất kỳ vấn đề ma túy.

Kể từ đó ngân hàng của chúng tôi đã làm mọi điều có thể để xác định vị trí nào của thân nhân của mình để avail không, ngân hàng của chúng tôi theo các chính sách ngân hàng đang có kế hoạch chuyển đổi các khoản tiền gửi của mình để các ngân quỹ ngân hàng là các hóa đơn unclaimed. Vậy tại sao tôi liên lạc với bạn bây giờ là dành cho bạn để cung cấp một tài khoản ngân hàng mà chúng tôi nhận được trình bày với ngân hàng của chúng tôi các ngân hàng của Châu Phi vai bạn như bona fide tiếp thân cho khách hàng chết để cân bằng của mình sẽ được chuyển vào nước ngoài của bạn được tài khoản ngân hàng ghế ngồi như bona fide tiếp thân đến chết. Tôi chiếm vị trí của các hóa đơn và văn phòng trao đổi, vì vậy tôi sẽ hỗ trợ bạn một khi ứng dụng của bạn đến ngân hàng của chúng tôi trong một ảnh hưởng khác để phê duyệt trong lợi của bạn mà sẽ cho phép các ngân hàng phát hành của chúng tôi và chuyển khoản số tiền cần vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Mọi sự sắp xếp hoàn hảo 'cho một chuyển mịn tiền này vào tài khoản của bạn đã được kết luận. Vậy là hoặc bạn khẩn trương mở một tài khoản ngân hàng mới hay cũ cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn như tên ngân hàng của bạn, số tài khoản ngân hàng của bạn, địa chỉ của ngân hàng, tên tài khoản của bạn để tôi có thể nộp trong một ứng dụng cho các yêu cầu bồi thường cho ngân hàng hàng ngày của bạn thay mặt. Giao dịch này là miễn phí từ rửa tiền hoặc buôn bán. Vì vậy, được tự do để làm việc với tôi như là mọi điều sẽ bị phạt nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi. Tôi đã có thể đánh giá cao nếu bạn có thể đi xuống ngay bây giờ để chúng tôi gặp gỡ và xem, nhưng vì là theo cách này, chúng ta có thể kết luận trong khi bạn đang ở đó trước khi tôi đi qua để xem bạn và chịu chia sẻ của tôi cho đầu tư hơn nữa với bạn. Thay pháp luật ngân hàng không thể tránh khỏi, chúng tôi bị ràng buộc để quan sát và làm theo các thủ tục ngân hàng thanh toán bình thường để tránh vi phạm pháp luật và chính sách theo đuổi này thừa kế lớn trong dòng chặt chẽ với chính sách tiền tệ Tây Phi điều khiển, nhưng đừng lo lắng là cả hai chúng tôi sẽ xem nó.


Xin hãy nhanh lên và chắc chắn đây là bí mật vì tôi không muốn mọi người biết rằng tôi tham gia như là một nội bộ với các ngân hàng chi trả. Bởi Thiên Chúa ân từ nay đến 7 ngày quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn sau đó tôi sẽ có hơn 40% để chia sẻ cho bạn, 10% đến cách đố tên các chi phí phát sinh của chúng tôi 50% còn lại cho tôi mà phải được đầu tư vào một liên doanh kinh doanh béo bở trong lợi của bạn. Gọi cho tôi ngay lập tức bạn gửi thông tin của tôi để tôi có thể bắt đầu hành động ngay lập tức nhằm thực hiện các quỹ vào tài khoản của bạn. Số điện thoại của tôi ở đây là + 226 78 86 66 99. Trong khác để được công nhận hơn, gửi cho tôi ID của bạn và gọi cho tôi để chỉ thị hơn nữa và hành động ngay lập tức trên khiếu nại.

Mọi câu hỏi cảm thấy tự do để yêu cầu. Vui lòng giữ bí mật hoàn toàn cho mục đích bảo mật. Bạn phải thông báo cho tôi tất cả các chi tiết ngân hàng của bạn để tôi có thể tập tin trong một ứng dụng cho các yêu cầu bồi thường cho bạn. Mở một tài khoản ngân hàng mới có sản phẩm nào hoặc sử dụng tài khoản cũ của bạn vì sự chậm trễ là nguy hiểm để tránh những ngân hàng của chúng tôi gọi là thừa kế lại cho ngân khố vì nó là trong trạng thái không hoạt động ngay bây giờ.


Kính trọng


Ông Robert Cole

Bill & Exchange quản lý

Ngân hàng Châu Phi Burkina Faso.

Tây Châu Phi

designer pro

Tổng số bài gửi : 203
Points : 589
Danh tiếng : 0
Join date : 23/03/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết